ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MFC ขายกองทุนเปิด I-Fix9M เน้นลงทุนตราสารหนี้ตปท. ชูผลตอบแทน 3.45%


เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 9 เดือน หรือ I-Fix9M อายุโครงการประมาณ 9 เดือน ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) คาดโอกาสรับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.45 ต่อปี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 9 เดือน หรือ I-Fix9M ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายนนี้ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนได้แก่ ตราสารหนี้ระยะสั้นของบราซิล ได้แก่ Itau Unibanco ร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.86 ต่อปี และ Banco Brandesco ร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.85  ต่อปี เงินฝากประจำของธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Union National Bank ร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.88 ต่อปี และ ABU DHABI Commercial Bank ADCB ร้อยละ 5 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.18 ต่อปี เงินฝากของอินโดนีเซียได้แก่ธนาคาร PT Bank CIMB NIAGA Tbk ร้อยละ 15 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.56 ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาลไทยร้อยละ 8 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.24 ต่อปีโดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม เช่น พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี หรือเงินฝากธนาคารในจีน เป็นต้น หรือตราสารอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้คือไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละ 3.57 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนร้อยละ 0.12 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.45 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด I-Fix9M เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และไม่ต้องเสียภาษีของผลตอบแทนสำหรับบุคคลธรรมดา โดยสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาปานกลางถึงยาว  และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ และหลังครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโอกาสที่ดีจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร. 02-835-3055-57

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:02:59

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 8:42 pm