ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เพื่อไทยออกแถลงการณ์ค้านศาลรัฐธรรมนูญสั่งสภาชะลอพิจารณาแก้ไขรธน.วาระ 3


นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ยืนยันให้รัฐสภาเดินหน้าพิจารณาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ....ในวาระที่ 3 เนื่องจากเห็นว่ารัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่พิจารณาคำร้องเกินอำนาจที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้
นายจารุพงศ์ กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 68 กำหนดชัดเจนว่าการร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องร้องผ่านอัยการสูงสุด และที่ผ่านมาได้มีการอภิปรายในชั้นกรรมาธิการยกร่างแล้วว่า บุคคลไม่สามารถเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดไว้แล้ว หลังจากนั้นก็มายื่นคำร้องต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมารับคำร้องไว้พิจารณาเสียก่อน โดยที่อัยการสูงสุดยังไม่มีคำวินิจฉัย ดังนั้นการตีความของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
“ดังนั้นยืนยันให้รัฐสภาควรดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป ส่วนในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลด้วย” นายจารุพงศ์กล่าว
โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ พรรคเพื่อไทยได้พิจารณากรณีคำสั่งดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 มีความชัดเจนในลายลักษณ์อักษรว่า การร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 68 ต้องร้องผ่านอัยการสูงสุด เพื่อให้อัยการสูงสุดวินิจฉัยในเบื้องต้น หากเห็นว่ามีกรณีการกระทำตามมาตรา 68 อัยการสูงสุดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลักการนี้ปฏิบัติกันมาเช่นนี้โดยตลอด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา 68 ซึ่งมีความเช่นเดียวกันกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ก็มีความชัดเจนและได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในชั้นกรรมาธิการยกร่างว่า บุคคลไม่สามารถเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ต้องผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีตามมาตรา 68 นี้ ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นคนกรองเรื่องเสียก่อนว่ามีมูลหรือไม่

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความชัดเจนว่า ผู้ร้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้าง ได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดไว้แล้ว หลังจากนั้นก็มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่อัยการสูงสุดยังมิได้มีคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญก็มารับคำร้องไว้พิจารณาเสียก่อน จึงเป็นการบิดพลิ้ว ตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขัดต่อลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

พรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องเกินอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไม่ได้ ศาลรัฐธรรมนูญมิใช่ศาลสูงสุดเหนือศาลทั้งหลาย มีอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ไม่ได้มีอำนาจทั่วไปอย่างเช่นที่ศาลยุติธรรมมี การสั่งให้รัฐสภายุติการลงมติตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่....) พุทธศักราช....ในวาระที่ 3 เป็นการสั่งการโดยปราศจากอำนาจรองรับตามกฎหมาย รัฐสภาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง เนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ เป็นอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยหนึ่งในสามอำนาจตามที่ประชาชนมอบหมายมา ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรนิติบัญญัติเฉพาะที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนั้น เช่น การตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งมิใช่ร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยเหตุผลดังกล่าวมา พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญต้องทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลในกรณีนี้ และรัฐสภาควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนต่อไป

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:10:47

01-10-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2022, 5:01 am