ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.เผยบจ.71%มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น กลุ่มทรัพยากร-ธุรกิจการเงินกำไรพุ่ง


ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน SET Note ไตรมาส 1/2555 พบ บจ. 71% มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว

สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน  SET Note Quarterly Corporate Update พบว่า ในไตรมาส1/2555 บริษัทจดทะเบียนมีสัญญาณฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วสังเกตจากรายได้ธุรกิจหลักและกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการดำเนินงานในไตรมาส 1/2555 ยังไม่กลับมาอยู่ในภาวะปกติสะท้อนจากผลประกอบการที่ลดลงจากไตรมาส 1/2554 แม้จะได้รับประโยชน์จากภาระทางภาษีที่ลดลง

ในไตรมาส 1/2555 บริษัทจดทะเบียนมีรายได้จากการขายและบริการรวมเพิ่มขึ้น 12.69% จากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 2,343,785 ล้านบาท
แต่ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าทำให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 194,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น82.67% และมีกำไรสุทธิ 201,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 193.26% จากไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8.28% และอัตรากำไรสุทธิ 8.10%

ทั้งนี้ในไตรมาส 1/2555 มีบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 391 บริษัท คิดเป็น 74.33% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 63.12% ในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลประกอบการดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีบริษัทที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 374 บริษัท คิดเป็น 71.10% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

เมื่อพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าทุกกลุ่มมีกำไรสุทธิและส่วนใหญ่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่มีมูลค่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง คือ กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่มีเพียงกลุ่มบริษัทที่เข้าข่ายฟื้นฟูกิจการที่มีกำไรสุทธิลดลง

สำหรับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2555 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าทุกรายการ ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิที่ปรับสูงขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียนมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) อยู่ที่ 5.16%เพิ่มขึ้นจาก 1.82% ในไตรมาสก่อนหน้ารวมถึงภาระหนี้สินมีแนวโน้มสูงขึ้นสะท้อนจากระดับหนี้สินต่อทุนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1.38 เท่า อย่างไรก็ตามสภาพคล่องการชำระหนี้ของบริษัทจดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

ในด้านมูลค่าการลงทุนบริษัทจดทะเบียนมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรในไตรมาส 1/2555 มูลค่า 115,308 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2554ที่มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 88,408 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.43%

ด้านการระดมทุนจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2555 มีมูลค่ารวม 34,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 เท่า (หรือ 423.02%) จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์จำนวน 67 บริษัทคิดเป็น 12.74% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากในไตรมาส 4/2554 ที่ 10.64%ทั้งนี้มีการระดมทุนในตลาดแรกมูลค่า 21,181 ล้านบาท ขณะที่การระดมทุนในตลาดรอง มีมูลค่ารวม รวมทั้งสิ้น13,750 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจดทะเบียนมีรายได้จากธุรกิจหลักฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลงจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่กำไรสุทธิรวมกลับลดลง 2.18% จากไตรมาส 1/2554และมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับในไตรมาส 1/2554

  

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2555 เวลา : 19:05:14

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 8:27 pm