ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บีทีเอส จ่ายปันผล 2.001-2.410 สต./หุ้น,ปรับพาร์จาก0.64บาท เป็น 4.00บ.


รายงานข่าวจาก บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 มีมติจ่ายเงินปันผล งวดดำเนินงาน วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 28 มิถุนายน 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่ 29 มิถุนายน 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 26 มิถุนายน 2555 กำหนดจ่ายปันผล วันที่ 9 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนอีกครั้ง ภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,379.8ล้านบาท ดังนั้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้นจะขึ้นอยู่กับสมมุติฐาน ดังนี้
 

(1) หากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2555 จะทำให้หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคงเดิมที่ 57,252,980,553 หุ้น
 

(2) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่คงเหลือทั้งจำนวน 9,945.0 ล้านบาท จะทำให้หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 68,952,980,553 หุ้น ซึ่งจากสมมุติฐานดังกล่าวข้างต้น จะทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.02001 - 0.02410 บาทต่อหุ้น (2.001 - 2.410 สตางค์ต่อหุ้น)

ที่ประชุมยังได้มีมติเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจัดสรรให้กับนางสาวสุภาวดี สกุลชื่นเจริญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัท เป็นผู้ออกตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 24 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท

นอกจากนี้ได้มีมติรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par) จากPar เดิม ที่หุ้นละ 0.64 บาท เป็น Par ใหม่ที่หุ้นละ 4 บาท ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณดังกล่าว (6.25 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณ ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทจะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมทิ้งจะได้รับชดใช้ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามสัดส่วนเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

และมีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTS-WB) อายุ 5 ปี จัดสรรให้กับ กรรมการและพนักงาน(ESOP) 16 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 16 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 4 บาท


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 มิ.ย. 2555 เวลา : 12:26:05

29-09-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2022, 8:24 pm