ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต.ไฟเขียวเสนอขายหน่วยASEAN CISแก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยผ่านบริษัทนายหน้า


นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. อนุญาตให้มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme : ASEAN CIS) แก่ผู้ลงทุน ที่ไม่ใช่รายย่อยในประเทศ (Accredited Investor) ซึ่งประกอบด้วยผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)  โดยคาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2555

ASEAN CIS ที่จะเสนอขายต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถ ขออนุญาตจัดตั้งได้ในไทย และต้องขายผ่านตัวแทนขายหน่วย ASEAN CIS ซึ่งคือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  โดยตัวแทนขายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เช่น ก่อนการเสนอขายมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือ High Net Worth  หน่วยที่เสนอขายต้องมีรายชื่อเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. และเปิดรับคำสั่งซื้อขายในวันและเวลาเดียวกับประเทศที่อนุมัติจัดตั้ง ASEAN CIS (Home Country) เว้นแต่กรณีที่ตรงกับวันหยุดทำการของไทยให้เป็นดุลยพินิจของตัวแทนขาย แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลการให้บริการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวแทนขายต้องจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขาย (Fact Sheet) เป็นภาษาไทยโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนด

“ASEAN CIS นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาการลงทุนในต่างประเทศ  การอนุญาตให้เสนอขายหน่วย ASEAN CIS ในระยะแรกจะให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและ High Net Worth เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนที่สามารถดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ และมีความพร้อมในการประเมินความเสี่ยง ในการลงทุน และเป็นโอกาสของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่จะได้เรียนรู้การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจกองทุนรวมของไทย รวมถึงช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มากยิ่งขึ้น” นายวรพล กล่าว

การเสนอขาย ASEAN CIS ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการด้านตลาดทุนสู่การรวมตลาดอาเซียนในปี 2558  เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนและเอื้ออำนวยให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนในกลุ่มอาเซียน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพตลาดทุนอาเซียนให้เทียบเท่าสากล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการในไทยและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่
รายย่อย โดยในส่วนของการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย  ก.ล.ต. มีแผนจะดำเนินการภายในสิ้นปี 2555
 
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2555 เวลา : 11:54:53

01-10-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2022, 6:13 am