ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แบงก์กรุงเทพโชว์กำไร 9 เดือนแรก 24,760 ล้าน โต 15.6%


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBLรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 55 จำนวน 24,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,334 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 จากช่วงเดียวกันปี 54

โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,327 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 505 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,977 ล้านบาท

ใน 9 เดือนแรกของปี 55 สินเชื่อเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากสิ้นปี 54 โดย ณ สิ้นเดือน ก.ย.55 ธนาคารมีสินเชื่อจำนวน 1,550,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79,871 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 จากสิ้นเดือน ธ.ค.54 โดยเป็นการเติบโตจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล ธนาคารสามารถรักษาคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ณ สิ้นเดือน ก.ย.55 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ 44,758 ล้านบาท ลดลง 586 ล้านบาท จากเดือน มิ.ย.55 ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อลดลงจากร้อยละ 2.7 ณ สิ้นเดือน มิ.ย.55 เป็นร้อยละ 2.6 ณ สิ้นเดือน ก.ย
55

ด้านเงินฝาก ธนาคารมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีนี้ ธนาคารสามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้น 188,198 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 จากสิ้นปี 54 โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงจากร้อยละ 92.6 ณ สิ้นปี 54 เป็นร้อยละ 87.3 ณ สิ้นเดือน ก.ย.55

สำหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 9 เดือนแรกของปี 55 มีจำนวน 41,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,327 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันของปี 54 ปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตามธนาคารมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นจากการที่ต้นทุนและปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ทาให้ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากร้อยละ 2.75 ใน 9 เดือนแรกปี 54 เป็นร้อยละ 2.59 ใน 9 เดือนแรกปีนี้

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจานวน 23,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 505 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 จากช่วงเดียวกันของปี 54 ส่วนมากเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สาหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจานวน 27,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,977 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมากเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 42.9

ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 31,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 จากช่วง 9 เดือนแรกปี 54

ธนาคารประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 55 จำนวน 2.0 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร หากนับรวมกำไรของไตรมาส 3/55 เข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ประมาณร้อยละ 15.9 และร้อยละ 12.8 ตามลำดับ ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 ก.ย.55 มีจานวน 260,985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของสินทรัพย์รวม และมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 136.72 บาทต่อหุ้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2555 เวลา : 18:39:00

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 11:17 am