ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คมนาคม ชงครม.งดรับจดทะเบียนรถประกอบชิ้นส่วนมือสองจากตปท.


8 มกราคม 2556  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้  กระทรวงคมนาคม(คค.) จะขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ….ที่ คค. ได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลในร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่คค. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คค. ระบุว่าได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจาก ครม. (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 สิงหาคม 2555) แล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในร่างกฎกระทรวงงดรับจด ทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขจาก
“ ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนำรถตามข้อ 1 มาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นำมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ” เป็น “ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนำรถตามข้อ 1 มาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นำมาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขึ้นบัญชีกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ซึ่งต้องชำระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นำมาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”
ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกำหนดให้งดรับจดทะเบียนรถ ที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้ว ที่เข้ามาจากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัด ดังนี้
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
1.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
1.4 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
โดยกำหนดให้ผู้ใดประสงค์จะนำรถมาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นำมาจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขึ้นบัญชีกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน 30 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชำระภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นำมาจดทะเบียนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ม.ค. 2556 เวลา : 10:05:17

27-09-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2023, 4:35 pm