ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล


รัฐบาลเชิญเยาวชนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 (CHILDREN’S DAY) ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยจัดงานภายใต้แนวคิด “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมเปิด 5 โซนกิจกรรมความบันเทิงอันทันสมัยที่สอดแทรกสาระความรู้ให้แก่เยาวชน ได้แก่

1. โซน เรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า  

2. โซน เรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน

3. โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต

4. โซน เรียนรู้ รักษาวินัย เด็กไทยพัฒนา

5. โซน อนาคตชาติก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง

ไฮไลท์ภายในงาน อาทิ  (1) การเปิดให้ชมห้องต่างๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมเปิดโอกาสพิเศษให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี โดยจัดเป็นรอบการเข้าชม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมห้องต่าง ๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้าได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด (ผู้ปกครอง 1 คนต่อเด็ก 1 ครอบครัว) (2) ร่วมสนุกในเมืองแห่งวินัย ซึ่งเป็นเมืองจำลองกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวินัย พร้อมร่วมถวายคำสัญญาต้นกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   (3) ชมการแสดงการเล่านิทานคำขวัญเรื่อง “ดีมากจ้ะ”  นิทานที่แต่งจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 (4) กิจกรรมหนูน้อยยุวโฆษก ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสาธิตการแถลงข่าวและร่วมสัมภาษณ์นายก รัฐมนตรี  (5) การแสดงมายากลชุดพิเศษ   (6) ร่วมชมนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย สร้างเด็กไทยมั่นคงแข็งแรง  (7) นิทรรศการสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย “ครอบครัวสร้างสุข”  (8) นิทรรศการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน (AEC) และบูธประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (หมู่บ้านอาเซียน)  (9) นิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ   นิทรรศการด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  (10) การให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ การบริการทันตอนามัย จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และการให้บริการตัดผมฟรี เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะได้ทั้งความสนุกและความรู้ผ่านเกมส์ อินเตอร์แอคทีฟต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกอีกมากมาย

สำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าชมภายในตึกไทยคู่ฟ้า จะได้รับของที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรี ได้แก่ “กระเป๋าแห่งการเรียนรู้” ภายในบรรจุเครื่องเขียน และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงการ์ตูนความรู้ เรื่อง “นายกรัฐมนตรีของเรา” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และความรู้เรื่องทำเนียบรัฐบาล โดยกระเป๋าเป้ดังกล่าวจะมีลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีด้วย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนฟรีตลอดการจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-288-4000

Facebook: th-th.facebook.com/ThaiKhuFah  หรือ  www.thaigov.go.th

 

ข้อมูลสำคัญ งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ชื่องาน วันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล

วันเวลา วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556

ระยะเวลา 1 วัน

เวลาเปิด-ปิด 08.00 น.– 15.00 น.

สถานที่ ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

แนวคิด รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

นโยบายการจัดงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำแนวคิดจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ของนายกรัฐมนตรี มาจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว ปลูกฝังในเรื่องการักษาวินัย การใฝ่เรียนรู้ และความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผลการดำเนินการจัดงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย โดยมีการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ มากมาย เพื่อให้งานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล มีรูปแบบอย่างชัดเจน มีสาระความรู้เป็นประโยชน์ และความทันสมัย เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในทุกระดับ คือ ระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ให้มีมาตรฐานในเชิงนโยบาย  และเป้าหมายเดียวกัน ในการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ถึงความสำคัญของ “เด็กและเยาวชนไทย” เป็นทรัพยากรบุคคล อันมีค่าสำหรับประเทศ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนภายในประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทย

4. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีระเบียบวินัย และใฝ่การเรียนรู้ พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ให้มีแนวความคิดชัดเจนกว่าที่เคยจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ในรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิด  ความทันสมัย สาระความรู้ และความเหมาะสมที่เด็กและเยาวชนไทยจะได้รับประโยชน์  โดยกำหนด

1. ชื่องานว่า “วันเด็ก ( CHILDREN’S DAY ) ทำเนียบรัฐบาล”

2. การเรียบเรียงเสียงประสาน เพลง “หน้าที่เด็ก”

เพลง “หน้าที่เด็ก” ประพันธ์คำร้องโดย ชอุ่ม ปัญจพรรค์  และเอื้อ สุนทรสนาม แต่งทำนอง  ได้มีการนำเพลงนี้ไปเปิดทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเด็กแห่งชาติทุกปี จนถึงทุกวันนี้  ในการจัดงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้ ได้นำบทเพลง “หน้าที่เด็ก”  มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ แต่ยังคงรักษาเนื้อร้องและทำนองเดิม เพื่อให้มีความน่าสนใจต่อเด็กและเยาวชนไทย

3. การเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี “เรื่องดีๆ ที่หนูอยากเล่า” ในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้”

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วประเทศ สามารถถ่ายทอดความคิด และจินตนาการ รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมการเขียนเรียงความ โดยพิจารณา แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้  อายุ 6-8 ปี  อายุ 9-11 ปี  อายุ 12-14 ปี

รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก

- เกียรติบัตรจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

- กระเป๋าแห่งการเรียนรู้

*หมายเหตุ: รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์มได้ที่

Facebook: th-th.facebook.com/ThaiKhuFah หรือ www.thaigov.go.th

4. การ์ตูนความรู้  “นายกรัฐมนตรีของเรา”

ภายในมีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  ความรู้เรื่องทำเนียบรัฐบาล และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. การเผยแพร่นิทานคำขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

โดยนำแนวคิดจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มาแต่งเป็นนิทาน แฝงไปด้วยแนวคิด วินัย ใฝ่เรียนรู้ และประชาคมอาเซียน เด็กและเยาวชนไทยหรือผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook: th-th.facebook.com/ThaiKhuFah หรือทาง www.thaigov.go.th

6. ของที่ระลึกงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล “กระเป๋าแห่งการเรียนรู้” มอบให้กับเด็ก ๆ ที่มาเที่ยวงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล เป็นกระเป๋าเป้สะพาย ด้านหน้ากระเป๋าพิมพ์ตราสัญลักษณ์งานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 และลายเซ็นนายกรัฐมนตรี ในกระเป๋าประกอบไปด้วย อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือการ์ตูนความรู้ เรื่อง “นายกรัฐมนตรีของเรา” และของขวัญอื่นๆ

Highlights กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัย การเรียนรู้ และประชาคมอาเซียน เพื่อในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ในเรื่องของการรักษาวินัย และการใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพ รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน จึงได้เตรียมกิจกรรมที่มีสาระความรู้ และความสนุกสนาน พร้อมทั้งความบันเทิงมากมายภายในงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยได้แบ่งโซนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่

1. โซน เรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า

กิจกรรมการนำชมตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี เด็กๆ นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมห้องต่างๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีผู้นำชม คอยให้ความรู้ของตึกไทยคู่ฟ้า และประวัติศาสตร์อันน่าภูมิใจของตึกไทยคู่ฟ้า ตลอดการนำชมและรับมอบของที่ระลึก “กระเป๋าแห่งการเรียนรู้”

วันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล ในปี 2556 ได้มีการบริหารจัดการเวลาในการชม เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยที่มาร่วมงานได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึง

2. โซน เรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอา เซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศ ในรูปแบบของเกมอินเตอร์แอคทีฟที่น่าสนใจรวมทั้งความสนุกสนาน

กิจกรรมเปิดตัว แสตมป์วันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนเด็กๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ กิจกรรมการประทับตราในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ในการเยี่ยมชมบูธต่างๆ ของแต่ละประเทศให้ครบทั้ง 10 ประเทศ เพื่อแลกรับรางวัล การถ่ายภาพในเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนลงบนแผ่นแสตมป์

3. โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต

การจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ส่งเสริมการพัฒนาเด็กตามช่วงวัย สร้างเด็กไทยมั่นคงแข็งแรง” เป็นนิทรรศการข้อมูลความรู้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 18 ปี ในรูปแบบการจำลองโลกแห่งการเรียนรู้ โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งการเล่นเกมส์และกิจกรรมบนเวที การจัดแสดงแท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสและใช้ประโยชน์ของแท็บเล็ต โดยความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ นิทรรศการสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย “แข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี มีความสุข” (Good health start here) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. โซน เรียนรู้ รักษาวินัย เด็กไทยพัฒนา

เป็นโซนกิจกรรมการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กและเยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าระเบียบวินัย ในรูปแบบของการจำลองเมืองแห่งการเรียนรู้เรื่อง “การรักษาวินัย” โดยแต่ละกิจกรรม จะเป็นฐานจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้สัญญาณไฟจราจร หรือใช้สะพานลอย ในการข้ามถนน, การแยกขยะ, การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม ร่วมถวายคำสัญญาต้นกล้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้เด็ก ๆ ร่วมกันเขียนความคิดในเรื่องของการทำความดีถวายในหลวง, การเข้าแถวเพื่อใช้บริการกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและเล่นเกมส์กับทันตกรรม ภายในตึกบัญชาการ 1

5. โซน อนาคตชาติก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย ให้ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านต่างๆ ในด้านการเสริมสร้าง พัฒนาความสามารถ และการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนา สังคมและประเทศไทย ให้ยั่งยืน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในทำเนียบ และหน่วยงานภาคเอกชนมากมาย

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ จะนำตราสัญลักษณ์

“งานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล” และเพลง “หน้าที่เด็ก” ไปใช้ในการจัดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ที่ Facebook: th-th.facebook.com/ThaiKhuFah  หรือ www.thaigov.go.th

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน

- ศูนย์อำนวยการและการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการงานวันเด็ก (CHILDREN’S DAY) ทำเนียบรัฐบาล 2556 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

และรับฝากของบริเวณทางเข้า ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

- จุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฟรี จากหน่วยงานภาคเอกชน

- ศูนย์อาหาร ส่วนจำหน่ายอาหาร  เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

- ห้องสุขา กระจายจุดรถสุขาเคลื่อนที่ทั่วบริเวณงานอย่างเพียงพอ และนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมห้องสุขาสำหรับ

ผู้พิการ ไว้อีกด้วย

การเดินทาง

- รถประจำทาง สาย 10, 16, 23, 70, 99, 201

- ปอ.16, 23, 70, 503, 505, 509, 515, 521

 บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ม.ค. 2556 เวลา : 09:19:54

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 10:52 pm