ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาไทยด้วย ICTจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ


กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาเชิงวิชาการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ระดมสมองหาแนวทางจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สืบเนื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งจัดวางระบบเครือข่าย Wi-Fi และจัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไกลโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ สมรรถนะของแท็บเล็ต ให้นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
    
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ไปเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Classroom แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผ่านโครงการ One Tablet PC Per Child ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดในทุกที่ทุกเวลา ผ่านโครงข่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ศตวรรษที่ 21 และส่งผลต่อการยกระดับการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้น
กรอบการพัฒนาที่วางไว้ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายและแผนแม่บทระดับชาติเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ICT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในทุกภาคส่วน การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้และวิธีการทดสอบความรู้ การพัฒนาครู อาจารย์ ในด้านทักษะการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการสอน การพัฒนาโครงข่ายทางด้าน ICT ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และสุดท้ายต้องมีการพัฒนาการวิจัยและประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน
    
กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการศึกษาไทย” ขึ้น สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างชาติ อาทิ Dr. Robert Kozma ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และอดีตที่ปรึกษาของยูเนสโก (UNESCO) และ ดร.โอฬาร ชัยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ
    
ผลจากการสัมมนาวิชาการดังกล่าว นอกจากจะทำให้ได้กรอบในการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแล้ว ยังได้แนวทางสำหรับการบริหาร การจัดการ และการดำเนินงานด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างด้าน ICT ให้รองรับกับการเข้าถึงแหล่งความรู้โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ เพื่อส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันนานาอารยะ ประเทศอีกด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ม.ค. 2556 เวลา : 11:52:05

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555