ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมเจรจาฯ เตรียมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นในร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย กับสหภาพยุโรป เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะ หลัง ครม.มีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาฯ และให้เสนอร่างกรอบการเจรจาฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป
          
รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี และกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่ม ประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทย
          
โดยการจัดทำความตกลงการค้าเสรีถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสการส่งออกทั้งสินค้าและบริการของไทยไปต่างประเทศ ซึ่งส่งเสริมให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม อันเป็นผลจากการขยายการผลิตทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม บริการ การเพิ่มการจ้างงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในห่วงโซ่อุป ทานทั้งหมด
          
สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีมูลค่าการส่งออก การนำเข้า ทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงมีขนาดการลงทุนในลำดับต้นๆของโลก การดำเนินการเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการเชิงรุกของประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของไทย
          
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมการในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรปมาอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการยกร่างกรอบการเจรจาความตกลง การค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
         
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปแล้ว และให้เสนอร่างกรอบการเจรจาฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศได้ที่ www.dtn.go.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ม.ค. 2556 เวลา : 12:22:09

26-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555