ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
งานวันเกษตรแห่งชาติ 56 วันที่ 31 ม.ค.-9 ก.พ.นี้ ที่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน


นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่อ "นวัตกรรมงานวิจัย นำเกษตรไทยไปสากล" เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นฐานนำพาการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  และเพื่อให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดแสดงงานภายใต้แนวคิด "การเกษตร นวัตกรรมจากธรรมชาติ" เพื่อให้ผู้เข้าชมงานตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร  โดยเฉพาะนวัตกรรมงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นการค้นพบที่จะนำพาให้ภาคเกษตรเติบโตเป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจของ ประเทศอย่างยั่งยืน  ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน  ณ  อาคารจักรพันธ์  เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ในวันที่  31 มกราคม 2556 เวลา 16:00 น.

นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ “การเกษตร นวัตกรรมจากธรรมชาติ” นั้น หน่วยงานในสังกัดจะนำผลงานซึ่งประสบความสำเร็จในเชิงวิจัย การสร้างองค์ความรู้  มาจัดแสดง 2 ส่วนหลัก ได้แก่  ส่วนที่ 1 การจำลองรูปแบบการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ ที่จะทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งน้ำไปจนถึงปลายน้ำ  รวมทั้งการพลิกแพลงดัดแปลงธรรมชาติให้เกิดเป็นนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร  ส่วนที่ 2 การจัดแสดงนวัตกรรมต้นแบบในเชิงสาธิตโดยรวม  เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่สามารถยืนหยัดอยู่ บนเวทีของตลาดโลกและฝ่าฟันเงื่อนไขการกีดกันทางการค้า แข่งขันกับนานาประเทศได้  โดยจะจัดแสดงในรูปแบบเชิงการสาธิตเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมของการส่งเสริม องค์ความรู้อย่างครบวงจร  การค้นคว้าวิจัย  การใช้ประโยชน์จากการเกษตรทุกๆ ด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน  รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต ชุด “เกษตรสร้างสรรค์ รักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน” และ “กล้วยไม้ในผืนป่า นวัตกรรมจากธรรมชาติ” ที่ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการจัดแสดงพรรณไม้นานาชนิดและกล้วยไม้ซึ่งมีความ สวยงามอย่างใกล้ชิด  

“การจัดงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2556 นี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงาน องค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร  ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการ เกษตร ตลอดจนผลงานวิจัยและภูมิปัญญาจากการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันอีกนานัปการแล้ว  ยังได้รับพระกรุณาธิคุณให้  จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ร้านภูฟ้า  ร้านศิลปาชีพ 904  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  โครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ศิลปาชีพ และมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกอีก ด้วย” นายชวลิต กล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ม.ค. 2556 เวลา : 12:00:32

06-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 6, 2020, 7:41 am