ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.อนุมัติปรับเงินเดือนผู้ว่าฯ กทม.เป็น 113,560 บ. และปรับเงินเดือนข้าราชการ กทม.5%


นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติในหลักการร่างพ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ข้าราชการการเมืองอื่นของ กทม.

และกรรมการที่ผู้ว่าฯ กทม.แต่งตั้ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ กทม.ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
       
 สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว เป็นการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการการเมืองอื่นของ กทม. เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ที่ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการทุกประเภท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554


ตำแหน่ง            อัตรา     เงินเดือน(บาท/เดือน)       เงินเพิ่ม(บาท/เดือน)       รวม(บาท/เดือน)
                             เดิม       ใหม่           เดิม      ใหม่          เดิม     ใหม่
ผู้ว่าฯกทม.           1       68,620     72,060       41,500     คงเดิม      110,120  113,560
รองผู้ว่าฯกทม.        4       66,250     69,570       20,750     คงเดิม       87,000   90,320
เลขาฯผู้ว่าฯกทม.      1       37,810     39,710        4,400     คงเดิม       42,210   44,110
ผช.เลขาฯผู้ว่าฯกทม.   4       34,040     35,750        2,200     คงเดิม       36,240   37,950
ปธ.ทปษ.ผู้ว่าฯกทม.    1       41,410     43,490        8,800     คงเดิม       50,210   52,290
ทปษ.ผู้ว่าฯกทม.       8       37,810     39,710        4,400     คงเดิม       42,210   44,110
เลขาฯปธ.สภา กทม.   1       37,810     39,710        4,400     คงเดิม       42,210   44,110
เลขาฯรองปธ.สภากทม. 2       34,040     35,750        2,200     คงเดิม       36,240   37,950


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.พ. 2556 เวลา : 15:54:51

08-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2022, 5:01 pm