ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช.เห็นชอบ 3 ร่างประกาศรองรับเปิดให้บริการ 3G


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และการจัดประชุมหารือเฉพาะกลุ่มผู้รับใบอนุญาต

     
ร่างประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ก่อนที่จะมีการปรับปรุงทบทวนหลักเกณฑ์ระยะยาวต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ ได้แก่ แก้ไขรายได้ขั้นต่ำที่ไม่ต้องชำระค่าบริการโทรคมนาคมพื้นฐานจากไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี เป็น 40 ล้านบาทต่อปี โดยหากรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน หากรายได้สุทธิของผู้รับใบอนุญาตเกิน 40 ล้านบาทต่อปี ให้ได้รับยกเว้นในส่วนของ 40 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 40 ล้านบาทต้องชำระในอัตราร้อยละ 3.75
   
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....  ส่งผลให้การประมูลทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจ 24 ช่องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเดือน ส.ค.-ก.ย.56  ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ร่างประกาศดังกล่าวนี้ เป็นประกาศที่สำคัญสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ
       
ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงข่ายร่วม 3 ประกาศ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. .... ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับนี้ จะทำให้การเปิดให้บริการ  3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ดำเนินการได้ทันท่วงที
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 เม.ย. 2556 เวลา : 16:15:32

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 6:29 am