ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธปท.ผ่อนเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศของนักลงทุนสถาบัน-บุคคลธรรมดา


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนคลายให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้


1. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 21)


(1) การลงทุนโดยตรง : ผ่อนคลายให้บุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จากัดวงเงิน จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้ SME ขยายตลาดและฐานการผลิต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


(2) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ : อนุญาตให้บุคคลในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศตามภาระที่จะต้องจ่ายให้บุคคลในต่างประเทศได้ไม่จากัดวงเงิน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


2. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ไม่จากัดวงเงินต่อราย ตามวงเงินที่หน่วยงานที่กากับดูแลผู้ลงทุน คณะกรรมการ หรือผู้มีอานาจบริหารของผู้ลงทุนกาหนด จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.


3. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยยังต้องลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลในประเทศ จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.


ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับในวันถัดจากวันที่ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มิ.ย. 2556 เวลา : 17:11:10

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 6:09 pm