ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม-สภาปฏิรูป"แก้ปัญหาขัดแย้งได้


 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นของคนไทยต่อสภาปฏิรูปการเมือง” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2556 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และการจัดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองอันจะนำไปสู่ความปรองดองของคนในชาติและลดความขัดแย้งทางการเมือง และความกังวลต่อความรุนแรงทางการเมืองในระหว่างการพิจารณา พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในวาระที่ 2 และ 3

          
เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะทำให้ประเทศชาติเกิดความปรองดอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.13 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมา ร้อยละ 29.03 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 12.12 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ มีเพียงร้อยละ 8.21 ระบุว่า มั่นใจมาก

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.07 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมา ร้อยละ 33.41 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 14.35 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ และมีเพียงร้อยละ 7.34 ระบุว่ามั่นใจมาก
          
เมื่อถามถึง ความกังวลใจของประชาชนต่อความรุนแรงทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างสภาฯพิจารณา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวาระ 2 และ 3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.71ระบุว่า ค่อนข้างกังวลใจ รองลงมาร้อยละ 22.81 ระบุว่า กังวลใจมาก ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ไม่กังวลเลย และร้อยละ 15.87 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ส.ค. 2556 เวลา : 11:14:13

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 8:14 pm