ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.เปิดตัวโครงการ 'สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่'หวังคนไทยอายุยืนกว่า80ปี


นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว ว่า ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่  (Good Health Starts Here) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องสุขภาพ และเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งการป้องกัน และการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี แข็งแรง เปลี่ยนจากเดิมที่มักจะบอกประชาชนในเชิงลบฝ่ายเดียว เริ่มต้นว่าอย่าทำ เพราะจะทำให้เป็นโรค แต่โฉมหน้าการทำงานตามเป้าหมายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขจากนี้ไปคือ การทำให้คนไทยมีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต โดยใช้ปรัชญาว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า คำว่าที่นี่หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีสุขภาพดี เพราะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี หรือโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมทั้งปัญหาสุขภาพจากการใช้สิ่งเสพติดต่างๆ ล้วนเกิดมาจากพฤติกรรมของตนเอง ในปี 2555 ทั้งประเทศมีผู้เสียชีวิตประมาณ 400,000 คน ในจำนวนนี้ 1.2 แสนคน  หรือประมาณร้อยละ 30 เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ จึงต้องเร่งสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นวัคซีนสุขภาพตัวเอง เช่น กินอาหารไม่หวาน มัน เค็ม เกินไป ออกกำลังกาย ไม่ใช้สิ่งเสพติดทุกชนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการป่วยจากโรคต่างๆได้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดให้ความสำคัญเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้านับจากนี้ คือในพ.ศ. 2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2552 พบคนไทยชาย-หญิงมีอายุยืนเฉลี่ย 74.25 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 66.5 ปี โรคที่ทำให้คนไทยสูญเสียปีที่มีสุขภาพดี ส่วนใหญ่มาจากโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มะเร็งตับ โรคซึมเศร้า เอดส์ ข้อเข่าเสื่อม และมาจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งโรคจากเหล้าบุหรี่ ได้แก่ ติดสุรา ตับแข็ง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยเฉลี่ยคนไทยเจ็บป่วยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลปีละ 3 ครั้งต่อคน และในปี 2554 มีผู้มารับบริการตรวจรักษาในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 172,416,262 ครั้ง เฉพาะผู้ใช้สิทธิ 30 บาทฯและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 16,489,248 ครั้ง                              

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มี 9 กรม จะทำงานเชิงรุกตามบทบาทหน้าที่ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพดี  การควบคุมป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นวัคซีนสุขภาพแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วย 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กและสตรี ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  ส่งเสริมการให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 2.กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เด็กได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย  3.กลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียน อายุ 6 - 15 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์ มีศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ คลินิกวัยรุ่นทำงานเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  เป็นวัคซีนป้องกันโรคทางพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ต่างๆ เช่นยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การขับรถ ติดเชื้อเอชไอวี ปัญหาท้องไม่พร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน  4.วัยทำงาน อายุ 15 - 60 ปี ต้องกระตุ้นความทรงจำ ให้คงรักษาภูมิต้านทานต่อปัญหาด้านสุขภาพ มีการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงด้วย 3อ. 2ส. และ5.กลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ  จัดคลินิกผู้สูงอายุและผู้พิการคุณภาพ เพื่อถนอมวัยให้แข็งแรงที่สุดจนถึงบั้นปลายของชีวิต

ทางด้านนายแพทย์โสภณ  เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ โดยใช้ตัวอักษรคำว่า “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ และมีลูกศรชี้ขึ้น” ซึ่งจากนี้ไป ทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะใช้สัญลักษณ์นี้ เป็นรูปแบบเดียวกันในการจัดทำสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ออนไลน์ และอื่นๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อว่า เป็นคำแนะนำในการทำกิจกรรมที่สร้างสุขภาพดี  จากกระทรวงสาธารณสุขไปถึงประชาชน ประชาชนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำ เริ่มต้นทำด้วยตัวเอง เพื่อการมีสุขภาพดี ป้องกันโรค และลดการเจ็บป่วย

นอกจากนี้ยังจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว เชิญชวนประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เป็นต้น เผยแพร่ทางวิทยุ และโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป


LastUpdate 19/08/2556 12:51:30 โดย : Admin

11-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 11, 2020, 3:15 pm