ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา คสช. "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" นั่งประธานฯ "อนุพงษ์-ปรีดิยาธร" รองประธาน "วิษณุ-สมคิด-ณรงค์ชัย" ที่ปรึกษา


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. )  มีคำสั่งฉบับที่ 42/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2557 เรื่องการจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศฉบับดังกล่าวเป้นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน
2.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน
3.หม่อมราชวงศ์ ปรีดินาธร เทวกุล รองประธาน
4.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา
5.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา
6.นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
7.นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษา
8.พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา
9.พล.อ.นภดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา
10.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษา และเลขานุการ

ให้คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.ให้ความเห็นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอคำปรึกษา
3.แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ตามสมควร
4.การเสนอเรื่องใดๆ ต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เสนอคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

LastUpdate 28/05/2557 00:22:21 โดย : Admin

21-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 21, 2020, 5:06 am