ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธปท. รับลูก คสช. ประกาศให้สถาบันการเงินหยุด 11 ส.ค. เพิ่ม 1 วัน


 ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้มีวันหยุดกับครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยว นั้น 

 
ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน เป็นการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยว อันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ การประกาศวันหยุด ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้ จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ธปท. จึงก าหนดให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน 
 
อย่างไรก็ดี แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทำการ แต่สถาบันการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลือกเปิดสาขาบางแห่ง เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ เช่นเดียวกับกรณีเป็นวันหยุดตามปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้ก็ควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานของสถาบันการเงินตามสมควรด้วย 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ค. 2557 เวลา : 11:52:49

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 12:11 am