ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. ชวนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน 6 จุดทั่วกรุงเทพฯ


 นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม  ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา และเวลา 10.30 น. นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จภายในบริเวณศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งเปิดให้บริการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดทำบัตรต่างด้าวของบุคคลสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

  ในวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทัพบก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการรับลงเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นวันแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้างในการพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน โดยนัดหมายวันเวลาผ่านกระทรวงแรงงานในการจัดคิวเข้ารับลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ซึ่งการนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเป็นผลดีทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากจะได้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบได้แล้ว นายจ้างยังสามารถดูแลด้านสุขภาพ รวมถึงโรคติดต่อของแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย สำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ 2. ตรวจปัสสาวะ 3. ตรวจเอกสาร 4. บันทึกข้อมูล/ถ่ายรูป/ทำบัตร 5. ตรวจร่างกาย/เอ็กซเรย์ 6. รับบัตร 7. แจ้งสิทธิประโยชน์ ซึ่งแรงงานต่างด้าวแต่ละรายจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุดรับลงทะเบียนจำนวน 6 แห่งตามกลุ่มเขต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ได้แก่ 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สถานที่คือ ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน 2. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สถานที่คือ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เขตมีนบุรี 3. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สถานที่คือ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 4. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สถานที่คือ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 5. กลุ่มกรุงเทพเหนือ สถานที่คือ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และ 6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สถานที่คือ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เขตบางบอน

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการตรวจความเรียบร้อยศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวบริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์เยาวชนทวีวัฒนานั้น พบว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะมีนายจ้างนำลูกจ้างมาลงทะเบียนแต่ละศูนย์ฯวันละประมาณ 500 คน สำหรับเอกสารที่นายจ้างต้องเตรียมก่อนมาลงทะเบียนประกอบด้วย แบบกรอกข้อมูลประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) พร้อมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,305 บาท และสามารถดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน www.doe.go.th  หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่ได้ไปด้วยตนเอง (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ) โดยจะเปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00น. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค. 57 ทุกวัน เว้นวันที่ 12 ส.ค. 57


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ค. 2557 เวลา : 18:31:00

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 12:10 am