ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 7 ส.ค.


 

 
พิมพ์
altพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ก.ค. 2557 เวลา : 23:15:00

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 4:53 am