ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไม่เกินสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ ประกาศใช้อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ราคาใหม่


นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแนวทางในการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ เป็น 2 ระยะ โดยก่อนการปรับอัตราค่าโดยสารระยะที่ 1 กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการทั้งด้านตัวรถและคนขับ โดยรถแท็กซี่ทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตัวรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั้น ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 มีรถแท็กซี่เข้าตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตัวรถแล้ว จำนวน 24,859 คัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 108,616 คัน ซึ่งหากรถแท็กซี่เร่งเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานให้ได้จำนวนเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน กรมการขนส่งทางบกคาดว่าจะสามารถประกาศใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้

         
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่และเจ้าของรถรีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นไป
          
นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ หรือเจ้าของรถแท็กซี่ที่ยังไม่ดำเนินการนำรถเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตัวรถให้เร่งนำรถเข้ารับการตรวจสอบโดยด่วน มิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงมิเตอร์เพื่อใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ได้ทันตามกำหนดดังกล่าว สำหรับรถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพด้านตัวรถแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะออกเอกสารผ่านมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำรถเข้าสู่กระบวนการปรับมาตรค่าโดยสารต่อไป และต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบเพื่อซีลตะกั่วที่มาตรค่าโดยสารจากกรมการขนส่งทางบกก่อนออกสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพ เพื่อแสดงถึงการผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซี่และใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ในระยะที่ 1 ต่อไป
          
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะติดตามตรวจประเมินการให้บริการของรถแท็กซี่ เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าโดยสารในระยะที่ 2 โดยผู้ขับรถแท็กซี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารและต้องใช้มาตรค่าโดยสารทุกครั้ง สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการ จะต้องจัดส่งประวัติผู้ประจำรถทันทีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่มาขับรถ และต้องดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบประเมินคุณภาพบริการรถแท็กซี่มิเตอร์อย่างต่อเนื่องและจริงจังด้วยการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นชานเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นผ่าน 1584

 


บันทึกโดย : วันที่ : 04 ธ.ค. 2557 เวลา : 18:37:48

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555