ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง / "เกษมสันต์ จิณณวาโส" ขึ้นแท่นปลัดก.ทรัพย์ฯ / "เสริมสกุล คล้ายแก้ว" นั่งผู้ว่าฯกฟภ.


วันนี้ (26 พฤษภาคม  2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี              สรุปสาระสำคัญดังนี้


 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
        
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายทรงพล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
      
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นางอุบล หลิมสกุล 2. รองศาสตรจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ 3. นางสุวณี รักธรรม            4. นางสาวลัดดา ดำริการเลิศ 5. รองศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม
        

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เสนอแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม จำนวน 10 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 1. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 1.1 นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย 1.2 ศาสตราจารย์กิตติคุณประมวล วีรุตมเสน 2. สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 2.1 นายถวิล เปลี่ยนศรี 2.2 นายรัฐกิจ มานะทัต 3. สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ นายชานน กิตติ์จิรกุล 4. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย             4.1 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 4.2 พลโท สุขสันต์ สิงหเดช 4.3 นายกิตติ อิทธิวิทย์ 4.4 นายธนะ ดวงรัตน์              4.5 นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
        
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว ดังนี้ 1. ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี 2. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 3. นายอนุชา โมกขะเวส 4. รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จองคำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป


 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
        
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 คน  เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ดังนี้ 1. นายสุพล ศรีพันธุ์ 2. นายสมบัติ ทวีผลจรูญ 3. นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
        

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยให้นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็น ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรี มีมติ

 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
      

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเสิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
        
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
        1. นายอนันต์ ลิลา รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
         2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
        
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งตั้ง  นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น


 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
        

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พลตรี วีรชน           สุคนธปฏิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปบันทึกโดย : วันที่ : 26 พ.ค. 2558 เวลา : 18:55:48

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 3:13 pm