ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
"ประยุทธ์" สั่งใช้ม.44 แก้ปัญหา "ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน" ให้มีอำนาจ


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (22มิ.ย.)คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับเกี่ยวกับผู้ทําการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการหรือคณะกรรมการจนไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ทั้งในเรื่องขององค์ ประกอบและองค์ประชุม ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีคําวินิจฉัย ดังนั้น เพื่อความจําเป็นและประโยชน์ในการแก้ไข ข้อขัดข้องดังกล่าว มิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินและประชาชนและเพื่อเป็นการ ปฏิรูปงานราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้งดการบังคับใช้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ทําการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ ผู้บริหารนั้น มีอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทําการแทน ผู้รักษาการแทน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทุกประการ
ข้อ ๒ ให้สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเห็นสมควรจะต้องมีการแต่งตั้ง กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพื่อให้ ครบองค์ประกอบ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ และเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๗ แล้ว ให้ยกเลิก ความในข้อนี้

ข้อ ๓ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มิ.ย. 2558 เวลา : 18:17:12

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 10:30 pm