ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ฟิทช์คงอันดับเครดิตแบงก์-สถาบันการเงินไทย 4 แห่งที่มีบริษัทแม่ในตปท.


 ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 4 แห่งที่เป็นบริษัทลูก (subsidiary) ของสถาบันการเงินต่างประเทศดังนี้

 

 

 

          - ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A-(tha)' และ 'AAA(tha)' ตามลำดับโดยแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CIMBSได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
          - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

พร้อมกันนี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ UOBT ที่ 'AAA(tha)' หุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเสนอขายเป็นชุด โดยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี และมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม 


          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตสนับสนุน
          อันดับเครดิตของสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่งนี้ พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่ เนื่องจากฟิทช์เชื่อว่า สถาบันการเงินเหล่านี้เป็นธนาคารหรือบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่และกลุ่ม โดย UOBT เป็นบริษัทลูกของ United Overseas Bank Limited (UOB, AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ), CIMBT เป็นบริษัทลูกของ CIMB Bank Berhad (CIMB) และ CIMBS เป็นบริษัทลูกของ CIMB Securities International Pte (CSI) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมี CIMB Group Holding Berhad เป็นผู้ถือหุ้นระดับสูงสุดของกลุ่ม (ultimate parent) และ MBKET เป็นบริษัทลูกของกลุ่ม Maybank ซึ่งมี Malayan Banking Berhad (Maybank, A-/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่แสดงให้เห็นได้จากการที่ธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในบริษัทลูกและมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน การใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ การเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) และการสนับสนุนที่ผ่านมาในอดีตจากธนาคารแม่ที่ให้แก่บริษัทลูกเหล่านี้ทั้งในด้านการดำเนินงานและการเงิน 

          แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ MBKET สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารแม่ (Maybank)
          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน
          อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT พิจารณาจากคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารที่อยู่ในระดับเหมาะสมและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงโดยเฉพาะในด้านอัตราส่วนเงินกองทุนและอัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากนี้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินยังได้สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่ค่อนข้างเล็กและผลการดำเนินงานของธนาคารที่อ่อนแอกว่าธนาคารอื่นในประเทศ

          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต –อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ UOBT CIMBT และ MBKET ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของแต่ละบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

          ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          อันดับเครดิตของตราสารหนี้ด้อยสิทธิของ CIMBT ซึ่งนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (lower Tier 2) ตามเกณฑ์บาเซล 2 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT 1 อันดับ โดยความแตกต่างของอันดับเครดิตของหุ้นกู้นี้สะท้อนถึงลักษณะด้อยสิทธิในโครงสร้างเงินทุน(capital structure) ของหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตประเภทดังกล่าวของฟิทช์ 

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต - อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลของ UOB ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากปัจจุบันถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ 'A-' อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตสนับสนุนของ UOBT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มอันดับ การปรับลดเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยน่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสนับสนุนของ UOBT
          การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญของ CIMB น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT และ CIMBS 
          การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของ Maybank อาจจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของ MBKET
          การปรับลดลงของโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูกอาจส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทลูกถูกปรับลดอันดับ ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือการลดลงของระดับการสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน
          อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากความสามารถในการทำกำไรของธนาคารปรับตัวดีขึ้นโดยไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประกอบกับการปรับตัวดีขึ้นของฐานะสภาพคล่องและเงินกองทุนขึ้นมาในระดับที่ดีกว่าเมื่อเทียบธนาคารอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT อาจถูกปรับลดอันดับหากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (เช่น ผลการดำเนินงาน คุณภาพสินทรัพย์และระดับเงินกองทุน) ปรับตัวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
          การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของ MBKET น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ของ UOBT และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของหุ้นกู้ระยะสั้นของ CIMBT อยู่ในระดับสูงสุดของประเทศไทย จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มอันดับ การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT CIMBT และ MBKET อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทถูกปรับลดอันดับ 

          ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT น่าจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 00 0000 เวลา : 18:17:41

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 10:12 am