ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
JASยืนยันมีแหล่งเงินเพียงพอรองรับการซื้อหุ้นคืน


 


 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือJASแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯในวันนี้(8มี.ค.)ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโครงการซื้อหุ้นคืนดังนี้
 

1.  บริษัทฯ จะกำหนดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนประมาณวันที่ 12 เมษายน 2559
2.  ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่จะรองรับการซื้อหุ้นคืน และจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,298 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินปันผลรับจากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด จำนวน 5,952 ล้านบาท

3.  ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืจากที่ทราบอยู่แล้วว่าบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("JASIF") ร้อยละ33.33 และได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาส รวมประมาณร้อยละ 9 ต่อปี และบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชำระหนี้อื่นใดอีก

ก่อนหน้านี้JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนประมาณ 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืน ประมาณ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดเงินที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ประมาณ 6,000 ล้านบาททั้งนี้บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายหลังการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปี   บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป
 

บันทึกโดย : วันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 09:19:38

29-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 29, 2020, 6:19 am