ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบรถติดแก๊สทุกคัน


 


กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ต้องเข้ารับการตรวจและทดสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ จากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบรถติดแก๊สทุกคัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมเดินหน้าพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมการขนส่งทางบก
 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชน เดินหน้าพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง สำหรับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ อาทิ กำหนดการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อมีอายุครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์เมื่ออายุครบ 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมของรถ รวมถึงรถกลุ่มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง กรมฯ ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
 
นอกเหนือจากการตรวจสภาพรถตามกำหนดปกติ โดยรถที่ใช้แก๊สกำหนดให้ต้องตรวจและทดสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบก่อนต่ออายุภาษี เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยต้องเข้ารับการตรวจสอบจากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรอง สำหรับยื่นเป็นหลักฐานประกอบการชำระภาษีรถประจำปีต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบซึ่งต้องติดตั้งกับผู้ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก รวมถึงการกำหนดระยะเวลาตรวจสภาพดังกล่าวด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบความปลอดภัยรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกได้กาชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถทุกคันที่ติดตั้งระบบแก๊สอย่างเข้มงวด รวมถึงตรวจสอบและควบคุมการทางานของผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและการให้การรับรองมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนจะพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มมาตรการดำเนินการต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศให้มีความปลอดภัยและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถที่ติดตั้งแก๊ส นำรถเข้ารับการตรวจและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดจากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของท่านเองและผู้ใช้ทางร่วมกัน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 14:01:49

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555