ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ


 


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ทั้งร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....

 
 
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้(17 มี.ค.) มีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การอนุญาตและจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแร่ให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการทำเหมืองแร่ใหม่ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ยังมีร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดบทนิยามของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ค่าบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยเพิ่มให้มีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการ รวมถึงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

และร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยตกลงจะเข้าเป็นสมาชิกข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมั่นคง และพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มี.ค. 2559 เวลา : 12:53:25

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 9:42 am