ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.รับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563)


 


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 
 
 
 
          
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
          1. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการ (KPI) ในแต่ละด้านเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและประเมินความสำเร็จของมาตรการและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3
          2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามและรายงานความคืบหน้า การดำเนิการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบทุกครึ่งปี 

          สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีกรอบนโยบายหลัก ดังนี้ 
          1. การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (Digitization & Efficiency)  
          2. การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)  
          3. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) 
          4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Enablers) 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มี.ค. 2559 เวลา : 16:06:04

09-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 9, 2020, 12:08 pm