ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. พร้อมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเปิด 4 ศูนย์ให้บริการ 1 เม.ย. - 29 ก.ค. นี้


 


วันนี้(29 มี.ค. 59) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการจดทะเบียนเพื่อทำประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 59 โดยมีผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักการแพทย์ สำนักยุทธศาสตร์และประมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง สำนักการโยธา และผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.
 
 
 
 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี หลังวันที่ 31 มี.ค. 59 ที่เคยทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่จดทะเบียบตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2557 และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ (ผ่านการตรวจสัญชาติ) ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล โดยไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายตาม MOU และแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่ออนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก 2 ปี จนถึง 31 มี.ค. 61 โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียบประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 29 ก.ค. 59 


ดังนั้นกทม. จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) จำนวน 4 ศูนย์ ณ สถานที่ต่างๆ 4 มุมเมือง ได้แก่ 1. ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ชั้น T ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 2. อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 3. ห้างสรรพสินค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง และ 4. บริเวณตลาดสี่แยกหนองจอก ถ.สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก โดยเปิดรับจดทะเบียน ในวันและเวลาราชการ วันละประมาณ 1,000 คนต่อศูนย์

นายจักกพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวที่จะจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยจะเสียค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 3,200 บาท รวม 3,700 บาท มีอายุคุ้มครอง 2 ปี 2. ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ณ จุดให้บริการชำระเงิน (Counter Service) หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ซึ่งแรงงานจะได้รับบัตรคิวและนัดวัน เวลา เพื่อดำเนินการ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ 


โดยจะเสียค่าคำขอ 100 บาท ค่าใบอนุญาตทำงาน 1,800 บาท และค่าบริการ 10 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน รวม 1,910 บาท อายุใบอนุญาต 2 ปี แต่หากชำระเงินที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ไม่ต้องเสียค่าบริการ 10 บาท 3. แรงงานต่างด้าวไปติดต่อที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ ตามกำหนดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมจัดคิวการให้บริการ และ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต รับรายงานตัวจัดทำทะเบียบและบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าว มีค่าธรรมเนียม 80 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0985
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2559 เวลา : 16:36:14

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 7:20 pm