ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กกพ. ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ


 


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ภายใต้ “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558” กกพ. ได้ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก) ทั่วประเทศกว่า 20 ล้านราย 

 
 
 
 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เป็นผู้ให้บริการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) ได้จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุง “มาตรฐานสัญญาบริการไฟฟ้าใหม่” ให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมหลายประการ เช่น การเพิ่มขั้นตอนการเตือนเป็นหนังสือก่อนงดจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้าและสามารถดำเนินการชำระค่าไฟฟ้าได้ภายในเวลาที่แจ้ง การไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ตัด-ต่อ กระแสไฟฟ้าในกรณียังไม่ถูกงดจ่ายไฟจริง การจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังสถานที่อื่นนอกจากที่ใช้ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
 
 
การคืนดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยจะเริ่มคิดดอกผลให้ตั้งแต่ปี 2558 และจะเริ่มจ่ายคืนครั้งแรกในรอบบิลไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าได้ในรายที่มีผู้ป่วยเจ็บฯ การตรวจสอบมาตรวัดให้เที่ยงตรงทุกรอบระยะเวลา 3 ปี และการเก็บข้อมูลประวัติค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลัง เป็นต้น

 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่นี้มีผลผูกพันกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมและรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ กกพ. จะมีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการดังกล่าวภายในปี 2559 ต่อไป

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูรายละเอียดมาตรฐานสัญญาฯ ตลอดจนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หรือ โทร. 0-2207-3599
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 มี.ค. 2559 เวลา : 16:48:52

02-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2023, 10:02 pm