ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต1-3เม.ย.


 


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 จำนวน 3 วัน ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น.(เปิดรับบัตรคิว 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจการ ALIVE PARK ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว   บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) /กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ใช้สูติบัตร (ตัวจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ 13 หลัก  หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2.  ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

3.  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

4.  บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

4.1 กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)

4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)

4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และ นำมาแสดง

5.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  •  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  1,000.-บาท

   •  ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)               40.-บาท

คำแนะนำ       
1.  ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.0 2203 5000 ต่อ 32408 , 32409 , 32451
2.  ผู้มีหนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

 


 

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 มี.ค. 2559 เวลา : 17:42:46

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 6:35 pm