ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กระทรวงพลังงาน จับมือ IEA เปิด ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย


 


 
กระทรวงพลังงานร่วมมือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน สร้างเอกภาพด้านข้อมูลพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” http://info.energy.go.th ที่เน้นความถูกต้อง มีมาตรฐาน เข้าถึง และเข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่   ศูนย์ข้อมูลพลังงานที่มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การคาดการณ์ในอนาคต                 การวิเคราะห์ตลาดพลังงาน หวังสร้างเป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และก้าวไปสู่ “ศูนย์ข้อมูลพลังงานระดับภูมิภาค”ต่อไป
 
 
 

วันนี้ (1เม.ย.59) พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ               ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ                   ในภาพรวมของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

 
 
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน มีนโยบายในการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย หรือ Thailand Energy Information Center (TEIC)” โดยมีเป้าหมายหลักในการบูรณาการข้อมูลพลังงาน และพัฒนาไปสู่การสร้าง “ต้นแบบศูนย์ข้อมูลระดับชาติ” และก้าวไปสู่ “ศูนย์ข้อมูลพลังงานระดับภูมิภาค” ในอนาคต การเปิดตัวศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และ            ประการที่สำคัญศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล                 จากทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด้านความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือ

ในพิธีเปิดตัวศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยครั้งนี้ ไทยยังได้รับเกียรติจาก Dr. Fatih Birol ผู้อำนวยการของ IEA มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IEA-Thailand Cooperation in the global energy transition” พร้อมกับส่งมอบผลการศึกษา “Thailand Electricity Security Assessment (TESSA) 2016” ให้กับทางกระทรวงพลังงานอีกด้วย

 
“ในอนาคตศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยจะพัฒนาเพื่อขยายขอบเขตการทำงานไปสู่ข้อมูลพลังงานที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ศูนย์ข้อมูลพลังงานที่มีความสามารถในการ

จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การคาดการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์ตลาดพลังงาน และอื่นๆ เพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โฆษกกระทรวงพลังงานกล่าว

สำหรับคณะทำงานบูรณาการข้อมูลด้านพลังงาน มีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นเลขา

คณะทำงานฯ  และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ                        ซึ่งคณะทำงานฯ จะมีบทบาทในการวางมาตรฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ และกรอบภาระหน้าที่ของ              ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย  โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ส่วน ประกอบด้วย

    1) การเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานจากหลายแหล่งที่มาให้กลายเป็นฐานข้อมูลพลังงานอ้างอิงเพียงหนึ่งเดียว

    2) การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกแหล่งข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลพลังงานมีมาตรฐานและความ   สอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ช่วงเวลา, หน่วย และขอบเขตของข้อมูล

    3) การเผยแพร่และนำเสนอฐานข้อมูลพลังงานให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ “เข้าถึง” และ        “เข้าใจได้ง่าย”

“ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ โดยการสร้างกลไก                   การรับส่งข้อมูลที่มีเจ้าภาพหลักสำหรับแต่ละชุดข้อมูลบนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานกลางร่วมกัน ด้วยการนำมาตรฐานสากลจากสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division: UNSD) และทบวงพลังงานระหว่างประเทศ  มาประยุกต์ร่วมกัน ซึ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ในขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสถิติพลังงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องข้อมูลพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยได้ที่ http://info.energy.go.th
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 เม.ย. 2559 เวลา : 12:27:47

04-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 6:59 am