ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เขตคลองสานจัดงานคล้ายวันสถาปนา ครบ 105 ปี


 


วันนี้(1เม.ยน.)ที่สำนักงานเขตคลองสาน : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบ 105 ปี” เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งเขตและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนชาวคลองสาน การรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับลูกจ้างของสำนักงานเขตคลองสาน การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์หรือให้การสนับสนุนสำนักงานเขตคลองสานและมูลนิธิเขตคลองสาน
 
 
 
 
 
การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตคลองสาน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง โดยมี นางคนึงนิจ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสาน คณะกรรมการมูลนิธิเขตคลองสาน ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ร่วมพิธี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชื่นชมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยพี่น้องประชาชนชาวคลองสานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น ทำให้ทราบถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี และความเข็มแข็งของชาวคลองสานที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดยตลอด โอกาสนี้กทม.ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตคลองสาน และมูลนิธิเขตคลองสานมาโดยตลอด สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

สำนักงานเขตคลองสาน เดิมเรียกว่า อำเภอบางลำภูล่าง ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2454 มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ ซึ่งภายหลังได้มีการย้ายที่ทำการและชื่ออำเภอหลายครั้งตามการปรับปรุงเขตปกครองให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ เพื่อประโยชน์แก่ราชการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมถึงส่งเสริมท้องที่ให้เจริญขึ้นไป กระทั่งพ.ศ. 2500 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอคลองสานขึ้น โดยอยู่ในความปกครองของจังหวัดธนบุรี และสร้างที่ว่าการหลังใหม่ ณ ถนนลาดหญ้า บริเวณป้อมปัจจามิตร ตำบลคลองสาน ต่อมาในปี พ.ศ.2514 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ให้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี อำเภอคลองสานจึงเป็นอำเภอที่ขึ้นกับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปี พ.ศ.2515 ได้มีประกาศให้เปลี่ยนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร และมีการแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเขต อำเภอคลองสานจึงได้เปลี่ยนเป็นเขตคลองสานขึ้นกับกรุงเทพมหานครจนปัจุบัน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 เม.ย. 2559 เวลา : 17:30:54

27-09-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2023, 4:37 pm