ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.เกษตรฯ เรียกประชุมซิงเกิลคอนมานด์ 77 จังหวัดเร่งแผนปฏิรูป


 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือซิงเกิลคอมมานด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า
 
 
 
 
การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 6 นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ การทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) เกษตรอินทรีย์ และธนาคารสินค้าเกษตร หลังจากได้เคยได้มอบนโยบายให้แก่ Single Command ไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งหากประเมินผลการดำเนินการในภาพรวมของทั้ง 77 จังหวัดที่นำเสนอผ่านนิทรรศการในวันนี้และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดพบว่ามีความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้กว่า 60 %
 
 

 
 
แต่หลังจากนี้ซิงเกิลคอมมานด์ทุกจังหวัดต้องเร่งผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรของไทยภายใน 6 เดือนหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ ศพก. 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยให้กรมต่าง ๆ ร่วมบูรณาการในศูนย์ การใช้แผนที่การเกษตร (Agri Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกของทุกจังหวัด เน้นสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และการเชื่อมโยงตลาด โดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ เกษตรกรมีการปรับตัว ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ นวัตกรรม และงบประมาณที่จำเป็น โดยมีภาคเอกชน ช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด
 
 
ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะมีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

 
 
 
 “ทั้งหมดข้างต้นถือเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตร ที่นอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน การปฏิรูปภาคเกษตร ผนวกกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานมาใช้ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว
 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ       ซิงเกิลคอมมานด์จะยังพบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะต้องปรับการทำงานจากลักษณะที่ต่างหน่วยงานต่างทำตามภารกิจมาบูรณาการในพื้นที่เดียวกันเพื่อพัฒนาอย่างครบวงจร เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรในระดับจังหวัดทั้งหมด ต้องให้ความร่วมมือกับซิงเกิลคอมมานด์ในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน  ในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และสร้างรากฐานการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดขึ้นโดยเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 15:07:17

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555