ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด สปสช.แต่งตั้ง คกก.สรรหาเลขาธิการคนใหม่เพื่อเสนอไม่เกิน 3 ชื่อให้บอร์ดเลือก 2 พ.ค.นี้


 


 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ตามมาตรา 31 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 
 

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณากรอบเวลาและแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.และมีมติเห็นชอบที่มาของกรรมการสรรหา โดยให้กรรมการตามมาตรา 13 (2) (4) (5) และ (6) ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ส่งชื่อผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหานั้น

ในการนี้ กรรมการตามมาตรา 13 (2) (4) (5) และ (6) ได้พิจารณาส่งชื่อผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช.ตามมาตรา 31 ดังนี้

1.นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นายโกวิทย์ มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรรมการตามมาตรา 13 (2) (หน่วยงานรัฐ)

3.นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้แทนกรรมการตามมาตรา 13 (4) (องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่การแสวงหาผลกำไร)

4.นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผู้แทนกรรมการตามมาตรา 13 (5) (ผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข)

5.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 ผู้แทนกรรมการตามมาตรา 13 (6) (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ทั้งนี้ตามมาตรา 31 วรรคห้านั้น กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ให้กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และเลือกอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้สำนักงานทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ โดยกรอบระยะเวลาการดำเนินการ หลังจากเปิดรับสมัครเลขาธิการและตรวจสอบคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2559 แล้ว วันที่ 23-30 เมษายน 2559 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหา และวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาจะเสนอไม่เกิน 3 รายชื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาคัดเลือก ก่อนจะทำสัญญาจ้างเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ต่อไป

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 16:02:35

19-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555