ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) เริ่มซื้อขายใน mai 5 เม.ย. นี้


  

บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม พร้อมเข้าซื้อขายใน      ตลาดหลักทรัพย์ mai  5 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,200 ล้านบาท
 
 
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ชีวาทัย (CHEWA)
จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดย CHEWA เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ชาติชีวะ จำกัด และ TEE Development Pte Ltd. ในเครือของ TEE Land Ltd. ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ CHEWA และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ “ชีวาทัย” และ “ฮอลล์มาร์ค” ปัจจุบัน มีโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขายจำนวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,830 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,040 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า 1 โครงการ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และมีผู้เช่าแล้ว 4 ราย 

CHEWA มีทุนชำระแล้ว 750 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 488 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 262 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 419.20 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม
 
 
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) เปิดเผยว่า CHEWA ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการ ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ใกล้แหล่งคมนาคม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายโครงการในอนาคต โดยจะนำเงินระดมทุนไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 

CHEWA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้น 33.40% TEE Development Pte Ltd. ถือหุ้น 31.88% และ UOB KAY HIAN Private Limited ถือหุ้น 2.67% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 14.42 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.chewathai.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th 

บันทึกโดย : วันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 17:23:34

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 6:02 am