ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ดันการค้าชายแดนปี 59 โต 1.7 ล้านล้านบาท


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน ๒๕๕9 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ฯลฯ   

 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำประเด็นปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ภาคเอกชนในคณะทำงานย่อยด้านการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนที่อยู่ภายใต้คณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ขอให้เร่งพิจารณาแก้ไขมา 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.การขอขยายมูลค่าสินค้าอาเซียนนำติดตัว (Hand Carry) ที่เดินทางเข้าออกตามด่านการค้าชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านจาก 200 USD เป็น 3,000 USD เพื่อส่งเสริมและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน 

2.การขอขยายเวลาทำการของด่านการค้าชายแดน 3.การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนด้านเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้แจ้งถึงกำหนดการประชุมรัฐมนตรีคมนาคม GMS ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคม59 ซึ่งจะนำประเด็นปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าในการประชุมครั้งนี้เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนในปี 59 ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านล้านบาท 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังซบเซา แต่การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีอนาคตที่สดใส ทั้งจากกำลังซื้อที่ขยายตัวต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 โดยในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์มีโครงการเพื่อส่งเสริมและขยายมูลค่าการค้าชายแดนดังต่อไปนี้ 1.การจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยเดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน (สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา) 2.โครงการจัดมหกรรมการค้าชายแดนที่จังหวัดนครพนมระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 59 ภายใต้แนวคิดขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ จากนั้นจะขยายโครงการไปยังจังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตามลำดับ 3.การสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศ CLMV ภายใต้โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 17:36:28

11-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 11, 2020, 3:00 pm