ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังตอบรับนโยบาย 'ปีแห่งการลงทุน' จัดโครงการ CCO-MOF สัญจร


 


กระทรวงการคลังเดินหน้าตอบโจทย์รับนโยบาย “ปีแห่งการลงทุน”  เพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง รวมถึงสร้างแนวทางและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชน ให้นำไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 
การจัดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 8  เมษายน 2559  ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ในพื้นที่  9  จังหวัดภาคตะวันออก รวมจำนวน  400 คน  ซึ่งกิจกรรมภายในการจัดงานแบ่งออกเป็น 2  วัน  โดยในวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2559  จัดให้มีการเสวนา “การลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย”
 
 
โดยนายสุวิชญ  โรจนวานิช  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  นางสาววิมล  ชาตะมีนา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  นายชาญวิทย์  นาคบุรี  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และนายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีผู้ประกอบการและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการเสวนา  และในวันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงปาฐกถาเรื่อง “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง” นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังจัดให้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ก้าวใหม่ ก้าวไกล พร้อมใจ กระทรวงการคลัง”  
 
 
 
 
โดยมีผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงจาก  9  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์เดินหน้านโยบายตามมาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองแห่งการลงทุน กระทรวงการคลังยังได้ใช้โอกาสการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมพบปะหารือกับภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเชิญชวน เสริมสร้างบรรยากาศ และเร่งรัดการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศในปี  2559  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 
การจัดโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกต้อง ชัดเจน แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับข้าราชการส่วนภูมิภาค และรวมถึงผู้ประกอบการ
นักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้เกิดความเชื่อมั่นการดำเนินงานของกระทรวงการคลังเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  กระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการ CCO-MOF สัญจร ณ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นที่เรียบร้อย  พร้อมนี้ ได้เตรียมวางแผนการจัดโครงการ CCO-MOF อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เพื่อเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการกระทรวงการคลังสู่ปีทองสู่แห่งการลงทุนต่อไป

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2559 เวลา : 10:52:09

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 9:08 am