ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.เกษตรฯมอบนโยบายด้านข้าวชูแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร


 


กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้านโยบายด้านข้าว ชู 'แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร' เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงการตลาด พร้อมเตรียมวางแผนปรับโครงสร้างการบริหารงานข้าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายด้านข้าว ณ กรมการข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ฤดูนาปีปี 2559/60 โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวในปัจจุบันตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการตลาด อาทิ ปริมาณผลผลิตที่เกินความต้องการของตลาด ที่ชนิดข้าวที่ผลิตได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการส่งเสริมในการสร้างมูลค่าของข้าว เป็นต้น
 
 
ซึ่งแบ่งแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 1.การกำหนดอุปสงค์และอุปทาน 2.ช่วงการผลิต 3.ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4.การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่นการปรับพื้นที่การปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือก หรือปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะต้องมีการร่วมบูรณาการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมยอมรับว่าวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้าง แต่ได้เตรียมปรับแผนในอนาคตไว้แล้ว

“การดำเนินงานจะเน้นให้กรมการข้าวมีบทบาทมากขึ้นทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยจะต้องให้ความสำคัญการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการและเพียงพอต่อในการแจกจ่าย รวมถึงการใช้เครื่องจักรในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งจากนี้กรมการข้าวจะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนรวมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับข้าว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวที่กรมการข้าวได้วางแผนไว้”
 
 
 
 

ส่วนการดำเนินงานที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแล้ว มีดังนี้ 1.กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว นาปี 2559/60 2.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.บริหารจัดการปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและสารเคมี ปรับปรุงกฎระเบียบ การผลิตปัจจัย การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการปลูกข้าว 4.การลดต้นทุนการผลิต โดยการลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี การทำนาแปลงใหญ่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน ศพก. เป็นต้น 5.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก 6.การการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พืชอายุสั้น ไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด 7.การรับรองข้าวพันธ์ใหม่ 8.การพัฒนาชาวนา
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2559 เวลา : 15:51:05

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 10:30 am