ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ. เตรียมทบทวนกฎ ระเบียบ กระบวนการรักษาพยาบาลเหตุจากการฟ้องร้อง


 


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมทบทวนกฎ ระเบียบ กระบวนการรักษาทางการแพทย์รวมทั้งการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลขึ้น  สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ยึดเป้าหมายเดียวกับผู้ป่วยและญาติที่ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการประกอบวิชาชีพที่ดีมีมาตรฐานบนหลักวิชาการที่ทันสมัย และบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย
 

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเลย ที่มีการเผยแพร่ในสื่อมวลชนในขณะนี้ ว่า กรณีนี้เกิดเหตุที่โรงพยาบาลเลย เมื่อปี 2547 ผู้เสียหายมารับบริการด้วยอาการปวดศีรษะและเป็นไข้  กุมารแพทย์  2 คน ได้ทำการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ แต่เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทำให้ผู้เสียหายต้องพิการ เป็นเหตุให้บิดามารดาของผู้เสียหายไม่พึงพอใจร้องเรียนขอความเป็นธรรม  ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่า แพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว แต่ผู้เสียหายต้องการให้โรงพยาบาลช่วยเหลือเยียวยา เบื้องต้นได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 1.เจรจาไกล่เกลี่ย โดยการช่วยเหลือเยียวยาในด้านการรักษา วางแผนการดูแลผู้เสียหายต่อเนื่องหลังจากกลับจากการรักษาพยาบาล  ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 2.การช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งมีข้อจำกัดที่ระเบียบราชการ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือเงินในจำนวนที่ต้องการได้ จึงมีการฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เรียกให้ชดใช้เงินจำนวน 16,888,878.90 บาท และมีการไกล่เกลี่ยโดยศาลหลายครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง วินิจฉัยว่า แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคให้การรักษาโดยไม่ชักช้าและเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างเช่น ผู้มีวิชาชีพแพทย์พึงกระทำ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ต่อมาศาลฎีกา มีคำพิพากษาให้ชดใช้เงินแก่โจทย์ 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเคารพในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 และศาลฎีกา  โดยขณะนี้กำลังดำเนินการจัดหาเงินงบประมาณมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่ผู้เสียหาย คาดว่าจะวางเงินต่อศาลในต้นเดือนพฤษภาคม 2559 นี้

นายแพทย์โสภณ  กล่าวต่อว่า  กระทรวงสาธารณสุข จะได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการรักษาทางการแพทย์และการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น  เพื่อทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patients safety) และเกิดความมั่นใจในการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยจะร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ราชวิทยาลัยต่างๆ ในแพทยสภา บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลขึ้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นหน่วยราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะสืบหาข้อเท็จจริงว่าในกรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่  ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของแพทย์ทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่อื่นๆของโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย จะดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส มีธรรมมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและถูกต้องตามหลักแห่งวิชาชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขต่อไปโดยเร็วและไม่เกิดผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขในภาพรวมระดับประเทศ                             

 นอกจากนี้ ในอนาคตจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎหมายให้สามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและเกิดความมั่นใจแก่บุคคลากรสาธารณสุขในการให้บริการตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกับผู้ป่วยและญาติที่ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการประกอบวิชาชีพที่ดีมีมาตรฐานบนหลักวิชาการที่ทันสมัย และบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2559 เวลา : 22:21:15

12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 5:41 pm