ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน พร้อมจัดทำโรดแมพรุกแผนปฏิรูปไอที


 


ก.แรงงาน พร้อมจัดทำโรดแมพ (Road Map) รุกแผนปฏิรูปไอที (IT) และระบบบริการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศที่จะไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน "ปลัดแรงงาน"  แนะ 'ผู้บริหารประกันสังคม' ทำงานเชิงรุก เน้น "งานฟังก์ชัน งานตามนโยบายและการจัดระบบควบคุมภายใน"

 
 
 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ว่า ประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลาย มาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป
 
 
 

 "ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดูในเรื่องของ e-Service ของทุกกระทรวง รวมทั้งระบบข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการปฏิรูปการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งต้องยอมรับว่านโยบายของรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกหน่วยงานปรับตัว และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนควบคู่กันไปด้วย" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
 
 
 

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมต้องมีการเตรียมแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อมาปรับปรุงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ และในฐานะผู้บริหารต้องแยกส่วนการทำงาน โดยแบ่งเป็นส่วนที่ 1) งานฟังก์ชั่น คืองานที่เป็นงานในภารกิจ จะต้องทำให้ได้ตามแผนงาน 2) งานนโยบาย ต้องสามารถที่จะปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายและต้องนำนโยบายมาปรับใช้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งงานนโยบายจะเป็นงานที่ต้องบูรณาการ นโยบายต่างๆ เน้นการปฏิรูป ทันสมัย เปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้บริหารต้องแบ่งหน้าที่ แบ่งงานให้ดี ที่สำคัญในเรื่องระบบไอที ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบไอที อย่างไรก็ตาม เรื่องของ e-Service ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการกับข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยทุกหน่วยงานจะต้องปรับเปลี่ยน ลักษณะของบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัด ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
 
 

 "ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารประกันสังคมทุกท่าน ที่มีความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ประกันตน ทำงานเชิงรุก นอกจากจะฝากงานฟังก์ชัน งานตามนโยบาย นอกจากนี้อยากเห็นการจัดระบบควบคุมภายในของประกันสังคม เนื่องจากประกันสังคมต้องดูแลเงินของผู้ประกันตนจำนวนมาก การสร้างระบบควบคุมตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ อยากเห็นประกันสังคมเป็นองค์กรชั้นนำ ที่จะนำให้รอบด้าน มีความสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ การให้บริการ ระบบควบคุมภายใน" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโรดแมพ (Road Map) แผนปฏิรูปไอที (IT) และแผนปฏิรูประบบบริการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการ ฐานข้อมูลประชาชน และบริการภาครัฐ เพื่อบริการประชาชนได้โดยสะดวก ทุกที่ทุกเวลา อันเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สำนักงานประกันสังคม ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินการเป็นมาตรฐานสากลและบริการที่ทันสมัย โดยในระยะแรก เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และบริการภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) และการชำระเงินสมทบ (Doing Business) 
 

LastUpdate 23/04/2559 18:23:28 โดย : Admin

04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 4:58 am