ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดมท.ห่วงผลกระทบวาตภัย แจ้งกำชับผู้ว่าฯ นายอำเภอ ช่วยผู้ประสบภัย


 


วันนี้ (24 เม.ย.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยในกรณีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย สามารถช่วยได้ตามข้อเท็จจริงแต่ไม่เกินหลังละ 33,000 บาท
 
 

 
และเนื่องจากขณะนี้ มีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสถานการณ์ด้านวาตภัยจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งและอาจมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าช่วงปีก่อนๆ  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ และซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

 
 
 
 
1. เมื่อเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ ให้อำเภอเร่งรายงานจังหวัด และให้จังหวัดเร่งดำเนินการ "ประกาศเขตภัยพิบัติ" ให้ถูกต้องโดยเร็ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันที พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจความเสียหาย

 
2. กรณี หากผลกระทบของวาตภัยเกิดขึ้นในพื้นที่หลายๆ แห่งพร้อมกัน ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานให้ทั้งฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง เข้าช่วยเหลือประชาชนได้พร้อมกัน โดยให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับฝ่ายปกครองให้ชัดเจน
 
 
3. ให้อำเภอแต่งตั้ง "ชุดปฎิบัติการประจำตำบล" (ชปต.) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเมื่อเกิดวาตภัย และให้จัดทำบันทึกหลักฐานให้ชัดเจนว่าครอบครัวผู้ประสบภัยรายใดต้องการความช่วยเหลือเป็นเงิน เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนเอง หรือต้องการให้ช่วยเหลือเป็นวัสดุสิ่งของสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวด้วย
 
4. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยทราบว่า ขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบภัยนั้นต้องการความช่วยเหลือเป็นวัสดุสิ่งของสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนเอง จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ได้กำกับให้การช่วยเหลือประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วย รวมทั้งให้จังหวัดประสานงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์กรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทราบด้วย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดส่วนกลางทราบด้วยแล้ว
 
5. ให้จังหวัดและอำเภอ กำหนดช่องทางและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน กับ จังหวัดในฐานะฝ่ายอำนวยการ โดยให้มีการกำหนดภารกิจในภาพรวม และแบ่งพื้นที่หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยในจังหวัดให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานกันได้โดยใกล้ชิด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
 

ทั้งนี้ หากการดำเนินการข้างต้นเกินขีดความสามารถของจังหวัดและต้องการความช่วยเหลือจากส่วนกลางให้จังหวัดรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันที
 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า บางจังหวัดได้มีการประสานงานกับฝ่ายทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ กองร้อยอส.จังหวัด/อำเภอ ออกไปช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์และ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความผูกพันระหว่างทางราชการกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้แจ้งให้จังหวัดอื่นๆ ที่มีหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วยแล้ว หรือในกรณีที่มีองค์กรการกุศลหรือภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา ประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ก็ให้จังหวัดและอำเภอ กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงานไว้ให้ชัดเจนและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและให้เร่งประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือของทางราชการไม่ว่าจะเป็นจังหวัด หรือ อำเภอ รวมทั้งรัฐบาลที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้วอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมต่างๆในสังกัด ออกติดตามประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
 

บันทึกโดย : วันที่ : 24 เม.ย. 2559 เวลา : 13:36:23

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 10:08 am