ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่27เม.ย.นี้


 


นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง และติดตามความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาล
 

พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 นี้ โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 พร้อมกับรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
 

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ว่า “ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น” และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยให้สามารถพัฒนาการปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม โดยเน้นการปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าเพื่อมุ่งสนองความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ ผลงานวิจัยจะถูกถ่ายทอดไปสู่เจ้าหน้าที่สนาม รวมไปถึงเกษตรกรอย่างฉับพลัน โดยทุกเดือนนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สนามจะพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานวิจัยต่าง ๆ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายพืชผักและผลไม้เขตหนาวของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการแนะนำให้ทดลองปลูกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น โดยนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าคืนกลับไปสู่เกษตรกรชาวเขา เพื่อไม่ต้องพึ่งพารายได้จากฝิ่นอีกต่อไป

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 จัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ผู้ยากจน และการรุกล้ำเขตป่าสงวน พร้อมกับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการและติดตามโครงการความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้แก่ รัฐ ราษฎร์ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการจนประสบความสำเร็จ สามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอตลงไปได้กว่า 90% จาก 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากกว่า 2,700 ชนิด โดยมีการจัดแสดงพรรณไม้ไว้อย่างน่าสนใจและสวยงามผสมผสานกับการออกแบบและจัดสวนให้กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมของนานาชาติของล้านนา ซึ่งมีสวนนานาชาติและสวนองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 สวน

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2559 เวลา : 15:09:58

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555