ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านเครื่องมือ Biz Club


  


กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเพิ่มเครือข่ายธุรกิจ  Biz Club  หนุนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ท้องถิ่น หนึ่งในผลงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โชว์ผลงานสร้างยอดสมาชิกทั่วประเทศทะลุ 8,187 ราย ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ดำเนินงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค โดยผ่านการดำเนินงานเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ หรือ Biz Club  ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค
 
 

 ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  8,187 ราย  ครอบคลุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ใน 77 จังหวัด โดยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz club แยกออกเป็น  5 ประเภท ได้แก่  1. กลุ่มสินค้า  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  และวิสาหกิจชุมชน  2. กลุ่มค้าส่ง-ค้าปลีก  3. กลุ่มผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย 4. กลุ่มบริการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พัก  และ 5. กลุ่มธุรกิจสปา สุขภาพ ด้านความงาม และเครื่องแต่งกาย

โดยผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club  ในทั่วประเทศ  โดยส่วนกลาง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์บริการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 ถนนรัชดาภิเษก ในส่วนภูมิภาค สามารถเข้าใช้บริการได้ทั้ง 76 จังหวัด ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด

“การสร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าฐานราก   ในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี โอท็อป รวมถึงการกระตุ้นสร้างธุรกิจใหม่ และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Start Up) ให้สามารถทำธุรกิจทำการค้าและแข่งขันได้ ไม่เฉพาะตลาดในประเทศ รวมถึงแข่งขันกับตลาดต่างประเทศด้วย ซึ่งกิจกรรมก็มีหลากหลายในแนวทางการสร้างความร่วมมือเรียนรู้ พัฒนาแบบพี่สอนน้อง ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ “ นายสมชาติ กล่าว

 นายสมชาติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด   เพื่อเป็นอีกกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค และเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เดินหน้า ส่งเสริม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งแบบปูพรมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บทบาทของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จะเป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ   ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหา เป็นกลไกสำคัญทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้มแข็งด้วยตนเองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยผลักดันการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจด้วยความสมัครใจและเห็นประโยชน์ ในการเข้าร่วมเครือข่าย โดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาดสถานการณ์ทางธุรกิจ การจัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมชมธุรกิจ (Case Study) การจัดกิจกรรมสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 เม.ย. 2559 เวลา : 12:35:10

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 7:16 am