ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังเผยเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐครึ่งแรกของปีงบฯ 59 กว่า 1.5 ล้านลบ.


 


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,059,175 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 1,570,876 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 313,023 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 203,218 ล้านบาท

นายกฤษฎาฯ สรุปว่า “การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 กว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเนื่องมาจากความพยายามในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลและส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจและส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง”

 

ในเดือนมีนาคม 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจํานวน 62,879 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 77,815 ล้านบาท ในขณะที่ดุลเงินนอกงบประมาณเกินดุล 14,936 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 535,987 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 313,023 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มีจํานวน 203,218 ล้านบาท 

ฐานะการคลังเดือนมีนาคม 2559
1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง 181,636 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 7,975 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.6) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (4G)
1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 259,451 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 7,998 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.2) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายปีปัจจุบัน จำนวน 224,575 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 1.7 ประกอบด้วยรายจ่ายประจํา 179,352 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 45,223 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จํานวน 34,876 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 51.1

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สําคัญในเดือนนี้ ได้แก่ เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 12,465 ล้านบาท เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10,403 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นกระทรวงกลาโหม 9,821 ล้านบาท
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2559 เวลา : 12:21:15

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 3:31 am