ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี


 


ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (chief financial officer: CFO) และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและบริษัทจดทะเบียนที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ซึ่ง CFO และสมุห์บัญชีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทดังกล่าว
 
 
โดยเกณฑ์ที่เสนอจะกำหนดให้ CFO และสมุห์บัญชีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี มีประสบการณ์ตามที่กำหนด และมีการพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการศึกษา ประวัติการอบรมด้านบัญชีและประสบการณ์การทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีบุคลากรที่เหมาะสม เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

อนึ่ง สำหรับเกณฑ์ในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6354 หรือทาง e-mail ที่ sarocha@sec.or.th จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 10:56:18

29-11-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 29, 2021, 10:30 am