ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ชงนายกฯเห็นชอบขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต


 


วันนี้ (4 พฤษภาคม 2559)  คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ได้มีการประชุมครั้งที่ 13/2559 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบแผนการเสนอกฎหมายและการเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้เร่งรัดขับเคลื่อน เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และขอความเห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้ พร้อมประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 1 (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา) สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นว่า ข้อคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ตกผลึก จึงให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องการยกร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย เพื่อให้ข้อพิจารณาเป็นที่ยุติสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการเสนอกฎหมายต่อไป

เรื่อง การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ที่ประชุมได้มีมติ เห็นว่า เรื่อง การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นเรื่องที่สมควรสนับสนุนให้มีการปฏิรูปในระยะยาว เพื่อให้เกิดการสานต่อในอนาคต ตลอดจนเป็นเรื่องที่บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและให้ความเห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้ พร้อมประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 1 (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา) พิจารณาขับเคลื่อนต่อไป

เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....

ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อน เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... โดยจะนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ และให้ความเห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้ พร้อมประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 1 (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 3 (ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมฯ) พิจารณาขับเคลื่อนต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 17:06:30

29-11-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 29, 2021, 8:58 am