ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดมท.สั่งการทุกจังหวัดเตรียมการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ


 


กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเตรียมการสนับสนุนการออกเสียงประชามติย้ำภารกิจ 3 ด้าน คือ เร่งให้ความรู้สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ การอำนวยความสะดวก และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
 

วันนี้ (8พ.ค.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติที่ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม และได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกฝ่าย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
 
 
 
โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินการออกเสียงประชามติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และดำเนินการอื่นที่จำเป็นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับ วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใดๆ ในลักษณะชี้นำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียงเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้หน่วยงานด้านสื่อต่างๆ ของรัฐทั้งสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวสารการออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปออกเสียงใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด

 
 
สำหรับบทบาทของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
1. การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ การจัดอบรมวิทยากรซึ่งจะเป็นผู้ที่ลงไปขยายความรู้ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

2. การอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่น การสนับสนุนบุคคลากร สถานที่ การจัดหน่วยออกเสียง และตรวจสอบทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทั่วประเทศ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัน และการรับลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือ นายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน ซึ่งจะปิดก่อนการยื่นด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนโดยสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559

และ 3. ด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการออกเสียงประชามติ และการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครอง ถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามกฎหมาย โดยในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดูแลไม่ให้มีผู้ใดกระทำการผิดกฎหมายการออกเสียงประชามติ อาทิ การกระทำที่มีลักษณะก่อความวุ่นวาย เป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง การขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิ หรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเสียงให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิด้วย.

  

บันทึกโดย : วันที่ : 08 พ.ค. 2559 เวลา : 13:52:10

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 9:47 am