ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราวในอัตราใหม่ 23พ.ค.นี้


 ดีเดย์ 23 พฤษภาคม 2559 กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุใบอนุญาตขับรถ ซึ่งจากเดิมมีอายุ 1 ปีเป็น 2 ปี

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ขยายอายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี    เพิ่มเป็น 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 และสามารถขอเปลี่ยนจากชนิดชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมาแล้วครบ 1 ปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยังคงจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิมเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถที่ต้องสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตขับรถตามข้อเท็จจริง กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
 
โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวใหม่ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวปรับจาก 100 บาทต่อปี เป็น 200 บาทต่อ 2 ปี, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ปรับจาก 50 บาทต่อปี เป็น 100 บาทต่อ 2 ปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจาก 50 บาทต่อปี เป็น 100 บาทต่อ 2 ปี  โดยมีค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับใหม่นั้น หากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาตขับรถที่เพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 2 ปีแล้ว เท่ากับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมโดยสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ล่วงหน้านาน 1 ปีด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวยังกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้รถและค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ใช้รถเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะสอดรับกับมาตรการกำกับดูแลนักท่องเที่ยวนำรถข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศที่กรมการขนส่งทางบกกำลังขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่นำมาใช้ในไทยจะต้องแจ้งขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอรับเครื่องหมายแสดงการใช้รถยนต์และต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นละ 500 บาท รถจักรยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นละ 200 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้รถเพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับรถที่มีผู้นำเข้ามา     ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในกิจการใดเป็นการเฉพาะชั่วคราว กรณีท่องเที่ยวเก็บอัตรา 500 บาทต่อครั้ง กรณีอื่นๆ   เก็บอัตรา 2,000 บาทต่อครั้ง ส่วนรถที่ใช้เพื่อการทดสอบก่อนการผลิต รถยนต์อัตรา 2,000 บาทต่อครั้ง รถจักรยานยนต์อัตรา 1,000 บาทต่อครั้ง ส่วนรถที่นำเข้ามาทดสอบคุณภาพ รถยนต์อัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง 


 

LastUpdate 18/05/2559 07:50:58 โดย : Admin

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 4:24 am