ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯพอใจอบรมเกษตรกรสามารถนำความรู้มาปรับใช้


 


กระทรวงเกษตรฯ ปลื้มเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 98% พอใจการช่วยเหลือด้านภัยแล้งของรัฐบาล หลังเข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” เผยเกษตรกรสามารถนำความรู้มาปรับใช้ลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” เป็นการดำเนินงานที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง และเกิดจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 220,500 ราย ให้รับการ  อบรมฯ หลักสูตร 90  ชม. ต่อรุ่น รุ่นละ 50 ราย รวมจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 15 วัน โดยเกษตรกรจะเข้ารับการอบรมรวมจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน และจะสิ้นสุดการอบรมทุกรุ่นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ  เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้เกษตรกรฝึกอบรมเรียนรู้ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าตกต่ำผ่านพ้นไปได้
 

ทั้งนี้ การอบรมฯดังกล่าว จะมี “เกษตรกรต้นแบบ” มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมทั้งวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ตามชุดวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะสอนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การทำบัญชีครัวเรือน ที่เน้นให้เกษตรกรได้องค์ความรู้แบบกึ่งปฏิบัติตามวิถีดำเนินชีวิตของเกษตรกรโดยเรียนรู้อยู่กับพื้นที่ศูนย์และปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรง
 
โดยขณะนี้มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมไปแล้วทั้งประเทศ จำนวน 217,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.81 จากเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559) และจากการสำรวจและประเมินการอบรมฯ พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมกว่าร้อยละ 76 จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต และประกอบอาชีพเสริม นอกจากนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต จากกิจกรรมเดิมสู่กิจกรรมใหม่ เช่น จากการทำนาหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยมากขึ้น หรือเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็จะหันไปทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น.

i
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 13:23:17

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 2:46 pm